Nieuws items

Opening Dammersbeek

17 June 2017

Nijkerk, 31 mei 2017.

Beste mensen,

Na een lange periode van voorbereiding en problemen door veel wateroverlast op het nieuwe volkstuinencomplex zijn de tuinders in het voorjaar heel enthousiast begonnen met hun werkzaamheden. Het is een mooi geheel geworden. We zijn blij met dit definitieve tuinencomplex. Daarom willen we aan de ingebruikname speciale aandacht besteden.

Onze vereniging bestond vorig jaar 40 jaar. Dat vieren we gelijk met de opening van dit complex.

Het bestuur van de Volkstuindersvereniging “NIJKERK” nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de officiële feestelijke opening van ons nieuwe volkstuinencomplex Dammersbeek aan de Bunschoterweg op zaterdag 17 juni. De officiële openingshandeling zal plaatsvinden rond de klok van 10.30 uur.

Daarna is er gelegenheid om de tuinactiviteiten van dichtbij te bekijken. U kunt een wandeling maken over het complex en een praatje maken met de (collega-)tuinders. Op het parkeerterrein staan informatiestandjes. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Opening volkstuinencomplex Dammersbeek en jubileum 40 jarig bestaan van de vereniging:

Wanneer : zaterdag 17 juni 2017

Welkom vanaf : 10.00 uur

Officiële opening om : 10.30 uur door burgemeester Mr. Drs. G.D. Renkema

Complex te bezichtigen : tot 16.00 uur

Het tuinencomplex ligt aan de Bunschoterweg/Arkemheenweg.

U bent van harte welkom.

© 2017

Privacystatement vtvn

14 June 2019

Privacy statement van de Volkstuindersvereniging Nijkerk (VTVN) (vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 januari 2019)

Uw privacy De Volkstuindersvereniging Nijkerk hierna te noemen VTVN, respecteert de privacy van haar leden en bezoekers van de website. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben, ofwel onze leden en aspirant leden. Dit beperkt zich tot naam, adres, postcode woonplaats, telefoonnummer(s) en het e-mailadres.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan van gebruikersovereenkomsten voor een tuinperceel op één van onze tuincomplexen, voor het verzenden van de contributienota’s en aanmaningen, de uitnodiging voor de ledenvergadering, het verzenden van nieuwsbrieven en individuele informatie van de vereniging naar de leden. Het verzenden van deze informatie geschiedt in het algemeen per mail, post of op een andere wijze..

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om? Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld, en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? VTVN verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit op grond van wet en/of overeenkomst is toegestaan en/of noodzakelijk is. Er een aangewezen functionaris is die zorgt voor de verspreiding van de zaadcatalogus onder de leden van de vereniging.

Welke rechten heeft u? Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op inzage, correctie of aanvulling van de gegevens.

Hoe kunt u een beroep doen op uw rechten? U kunt het verzoek indienen bij de ledenadministratie. Dit dient schriftelijk te gebeuren met een onderbouwing waarin beschreven staat wat de reden is van het verzoek. Ons uitgangspunt is dat wij uw verzoek binnen één maand na ontvangst behandelen.

Cookies Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Contactformulier Iedereen die vragen heeft of contact met ons zoekt, kan dit doen via een e-mail. Daarbij dient u uw voor- en achternaam, adres en woonplaats aan te geven. En een e-mailadres als dit voor uw contacten afwijkt van het emailadres waarmee met de VTVN contact is gelegd. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om te reageren op het bericht. Wij bewaren deze gegevens zolang dat noodzakelijk is. In de praktijk is dit gedurende de correspondentie die hieruit volgt, nadat de e-mail is ontvangen.

Wij delen de persoonsgegevens die we via uw e-mailadres verkrijgen niet met anderen, met uitzondering van de bestuursleden.

Kan de VTVN dit document wijzigen? Ja, wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u terugvinden op onze website.

Contactgegevens: Indien u meer informatie wenst of een beroep wilt doen op uw rechten, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de vereniging. Dit adres staat vermeld op de website van de vereniging: http://www.vtvn.nl/contact.html

© 2019